onderzoek
Waarden en adviesstijlen
Vliert, E. van de | Westra, E.
Management & Organisatie, 2013
Van organisatieadvieswerk wordt wel gezegd dat het een zeer persoonsgebonden beroep is. Inschakeling van een adviseur door een opdrachtgever lijkt vaak net zo sterk af te hangen van persoonlijke contacten tussen opdrachtgever en adviseur als van de specifieke deskundigheid van de adviseur. En er bestaan nog steeds geen algemeen geaccepteerde criteria om vast te stellen wie zich wel en wie zich niet organisatieadviseur mag noemen. Voor een deel is dit te verklaren door de verscheidenheid aan disciplines op basis waarvan adviseurs hun beroep beoefenen. Voor een ander deel wordt de verscheidenheid aan adviseurs veroorzaakt doordat elke adviseur in de loop van de tijd zijn of haar eigen typerende adviesstijl ontwikkelt. Die adviesstijl wordt hier gedefinieerd als het geheel van interventies dat de adviseur bij voorkeur toepast. Welke factoren bepalen nu eigenlijk hoe die adviesstijl eruitziet? Is die stijl vooral afhankelijk van de probleemstelling van de betreffende cliënt, is het de filosofie van het adviesbureau, of zijn karakter en ervaring van de adviseur bepalend? Een mogelijke groep van factoren die de eigen adviesstijl bepaalt, zijn de waarden die een adviseur onderschrijft. Een waarde kan worden opgevat als een ideaal. Verondersteld mag worden dat de adviesstijl van een adviseur wordt beïnvloed door wat hij waardevol en ideaal vindt. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het verband tussen waarden en adviesstijlen, dat in samenwerking met de Ooa tot stand is gekomen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties